tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
14.08.2018
RODO, a wyrażenie przez dziecko zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Art. 8 ust. 1 RODO, wskazuje, iż zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat i wyraziło na to zgodę, pod warunkiem, że dotyczy to usług społeczeństwa informacyjnego, oferowanych bezpośrednio dziecku.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Aby wyjaśnić znaczenie wskazanego przepisu, w pierwszej kolejności należy zacząć od zdefiniowania zwrotu usługi społeczeństwa informacyjnego oferowanego bezpośrednio dziecku.
RODO nie definiuje samodzielnie pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego odsyłając do dyrektywy 2015/1535. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/1535 usługa społeczeństwa informacyjnego obejmuje każdą usługę normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną, a zatem pozbawioną substratu materialnego i na indywidualne żądanie usługobiorcy. Przykładowo może to być oglądanie filmów w Internecie lub słuchanie muzyki za pośrednictwem dedykowanych do tego aplikacji.

Przesłanka oferowania usługi bezpośrednio dziecku może powodować wątpliwości interpretacyjne w związku z możliwe kontrowersyjnym w konkretnym stanie faktycznym zasięgiem terminu „bezpośrednio”. Wydaje się, że zasadnie można uznać, że oferowanie bezpośrednio dziecku będzie miało miejsce, gdy oferta skierowana jest wprost lub wyłącznie do dzieci, mając wywołać ich zainteresowanie, interakcję z dzieckiem itp.

Na marginesie należy również wskazać, że do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku nie będą należały przypadki tzw. pośredniego handlu elektronicznego, tj. stosunków handlowych dokonywanych częściowo drogą elektroniczną i częściowo konwencjonalnie, a zatem wtedy, gdy wprawdzie transakcja zawierana jest w sklepie internetowym, ale dostawa towarów, nawet dotyczących dzieci, następuje drogą tradycyjną. Konstatacja ta nie jest jednak związana z zagadnieniem oferowania usługi bezpośrednio dziecku, tylko z pojęciem usługi społeczeństwa informacyjnego, w którym jednym z elementów kwalifikacyjnych jest brak substratu materialnego usługi, a zatem wymogiem, by była ona realizowana w całości drogą elektroniczną.( Lubasz, Dominik. Art. 8. W: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2018.).

Wskazać należy, iż art. 8 RODO odnosi się wyłącznie do usług społeczeństwa informacyjnego.
Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w innych okolicznościach przepisy RODO, ani ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych nie przewidują, że zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może wyrazić osoba niepełnoletnia. I tak publikacja np. wizerunku niepełnoletniego dziecka na facebooku np. szkoły, będzie wymagała uprzedniej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego. Ewentualnie zgodę taką może wyrazić samodzielnie dopiero uczeń, który ukończył 18 rok życia.

Publikacja dodana przez:
 
Agnieszka Rusek
Archiwa