tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
11.08.2018
Prawa, jakie w świetle art 13 RODO posiada osoba, której dane dotyczą. Wzór.

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator danych jest zobowiązany do przekazywania osobom, których dane dotyczą informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

Przekazanie tych informacji ma nastąpić w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka (art. 12 ust. 1). Artykuł 12 ust. 7 pozwala na dodatkowe opatrzenie klauzul informacyjnych standardowymi znakami graficznymi, które przedstawią sens zamierzonego przetwarzania w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób. Szczególny nacisk kładzie zatem prawodawca europejski na zapewnienie przejrzystości komunikatu pochodzącego od administratora, który powinien w tym zakresie unikać formułowania informacji skierowanych do podmiotu danych hermetycznym językiem prawniczym.(Łuczak, Joanna. Art. 13. W: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2018.).

Poniżej wskazuję przykładowy wzór klauzuli opisującej szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą.

Prawa osoby, których dane dotyczą

przysługujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

 

Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych xyz sp. z o.o. odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: ………………….., lub numer telefonu …………

 

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

  1. Dostęp do danych osobowych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych od Administratora.

Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

  1. Wycofanie zgody:

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono.

 

Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać: (…)

Jeśli są Państwo zainteresowani dostępem do całej treści dokumentu, zapraszamy do kontaktu e-mailowego.

 

Publikacja dodana przez:
 
Agnieszka Rusek
Archiwa