tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
10.08.2018
Jaka powinna być treść klauzuli informacyjnej dla współpracownika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (który nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę).

Zgodnie z brzmieniem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
h) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
i) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
k) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
l) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przykładowa klauzula informacyjna dla osoby współpracującej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą brzmi następująco:

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest: ……….. z siedzibą ………… ul. ……., NIP: ….., REGON: ….., KRS: …, e-mail: …., telefon kontaktowy: …..

II. Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. w celu promocji i reklamy Administratora na stronie WWW Administratora, na profilach Administratora w portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych Administratora, w tym w broszurach, ulotkach, kalendarzach itp. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie Twojego wizerunku oraz jego publikacji;
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej ?
 TAK  NIE

3. w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. w celu wykonywania bieżącego kontaktu związanego z zawartą umową, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO), w zakresie Twojego numeru telefonu oraz adresu e-mail;
5. w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego i ewentualnie prawa ubezpieczeń społecznych po zawarciu umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – monitoring wizyjny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia Administratora, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – GPS w samochodach służbowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1. 6 miesięcy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
2. do czasu cofnięcia zgody, ewentualnie do czasu osiągnięcia celów przetwarzania – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, również w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych;
3. trwania umowy – w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy;
4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i ewentualnie ubezpieczeniowych;
5. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje.

IV. Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których korzysta Administrator przy ich przetwarzaniu, takim jak: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy hostingowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach zatrudnienia, agencje marketingowe, firmy przewozowe.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione również innym niezależnym odbiorcom np: partnerom handlowym, kontrahentom, z którymi będą zawierane umowy.
Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych;

Jesteś uprawniony do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie V, poprzez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie I powyżej. Szczegóły dotyczące praw osób, których dane dotyczą oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej klauzuli.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
 podanie takich danych, jak imię i nazwisko, ewentualnie firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL lub numer NIP, REGON, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie, jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych (bez tych danych przystąpienie do rekrutacji nie będzie możliwe);
 podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL lub numer NIP, REGON, wizerunek, numer konta bankowego, jest konieczne do zawarcia umowy z Administratorem (bez tych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe);
 podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL lub numer NIP, REGON, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej także właściwy urząd skarbowy oraz data urodzenia, jest konieczne po zawarciu umowy do wywiązania się przez Administratora z obowiązków podatkowych i obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych (bez tych danych nie będzie to możliwe);
Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:
Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich./ Ewentualnie: Administrator planuje przekazywanie Twoich danych osobowych do państw trzecich, w zakresie …. i na podstawie… (do odpowiedniego uzupełnienia w zależności od tego, czy dochodzi do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli tak, konieczne jest przekazanie o tym informacji wraz w wyjaśnieniem, na jakich podstawach transfer ma się odbywać, a w przypadkach określonych w art. 46, 47 i 49 ust. 1 akapit II RODO, także dodatkowe informacje o odpowiednich zabezpieczeniach takiego transferu).

IX. Skarga do PUODO:
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Publikacja dodana przez:
 
Agnieszka Rusek
Archiwa