tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
08.08.2018
Czy zgodnie z RODO istnieje obowiązek pisemnego potwierdzania wykonania obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników/kontrahentów/klientów ?

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek powinność wykonywania obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których przetwarzanie danych dotyczy.

Art. 12 ust. 1 RODO wskazuje, iż na Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14. Artykuł ten wskazuje, iż informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Nie wskazuje on jednak, że Administrator danych osobowych ma obowiązek odbierać pisemne potwierdzenie wykonania obowiązku informacyjnego od osób, które zapoznają się z klauzulą informacyjną.

RODO serwuje nam jedynie regulacje, zgodnie z którą informacje, których udziela się osobom, których dane dotyczą, na mocy art. 13 i 14, można opatrzyć standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. Jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie, muszą się nadawać do odczytu maszynowego (art. 12 ust. 7 RODO).

W związku z powyższym nie istnieje obowiązek pisemnego potwierdzania wykonania obowiązku informacyjnego, jednakże w naszej ocenie działanie takie jest pożądane, ponieważ zgodnie z naczelną zasadą RODO jaką jest zasada rozliczalności, na Administratorze danych ciąży obowiązek wykazania, iż spełnił on obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której przetwarzanie danych dotyczy, bo w przeciwnym razie naraża się na nałożenie kary pieniężnej – art. 83 ust. 5 lit. b RODO.

Oczywiście potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną może przybrać również inną, niż pisemna formę. Przykładowo może to być potwierdzenie zapoznania się z taką klauzulą poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na stronie internetowej, potwierdzenie otrzymania e-maila zawierającego klauzulę informacyjną, czy choćby wywieszenie klauzuli informacyjnej w łatwo dostępnym miejscu w siedzibie Administratora, tak aby każdy zainteresowany mógł bez problemu się z nią zapoznać.

Publikacja dodana przez:
 
Agnieszka Rusek
Kategorie
Archiwa