tel./fax: + 48 34 36 11 655 | + 48 34 32 14 302 | + 48 34 32 14 320
A
A+
A++
11.07.2018
Czy pracodawca ma obowiązek informować pracownika o przekazaniu jego danych osobowych na żądanie prokuratury lub sądu w konkretnym postępowaniu ?

Obowiązek informacyjny w zakresie przekazywania podmiotom informacji o odbiorcach ich danych osobowych istnieje i w stosunku do swoich pracowników, pracodawcy powinni go realizować , jednakże należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO pojęcie „odbiorcy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Zgodnie z powyższym, pracodawca informuje pracownika o przekazaniu danych do odbiorcy jakim jest przykładowo prokuratura lub sąd, ale tylko wówczas, gdy osoba której dane dotyczą tego zażąda. Pracodawca nie ma obowiązku robić tego z własnej inicjatywy, ponieważ pojęcie „odbiorcy” użyte w art. 13 RODO ma węższy zakres.

Publikacja dodana przez:
 
Agnieszka Rusek
Archiwa